Di seguito Tristao da Cunha Shihan (8 dan Dento Iwama Ryu Aikido) dimostra san no kumijo e go no kumijo con relative variazioni.

Iwama Juku

Entrambe le sequenze rientrano nel repertorio tecnico dell’Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai cui Jukucho è Saito Hitohira Sensei.