E’ online il nuovo sito in lingua inglese, riferimento per l’Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai nel mondo: iwamashinshinworldwide.wordpress.com

issww